عضلات اندام های فوقانی و تحتانی

 

در این صفحه به نام، ابتدا، انتها، عملکرد و عصب دهی عضلات اندام فوقانی و تحتانی همراه با تصویر آن عضله اشاره می گردد. جهت دسترسی به اطلاعات روی عضله مربوطه کلیک کنید:

                         عضلات اندام فوقانی

» عضله لاتیسموس دورسی (Latissimus dorsi muscle)

» عضله تراپزیوس (Trapezius muscle) 
» عضله رومبوئید ماژور 

» عضله رومبوئید مینور 
» عضله سراتوس انتریور 

» عضله سوپرااسپیناتوس (Supraspinatus muscle)  

» عضله اینفرااسپیناتوس 
» عضله ساب اسکاپولاریس 
» عضله ترس مینور 

» عضله ترس ماژور 
» عضله لواتور اسکاپولا 
» عضله دلتویید (Deltoid muscle)

» عضله پکتورالیس ماژور 
» عضله پکتورالیس مینور 

» عضله بایسپس 

» عضله کوراکوبراکیالیس 

» عضله ترایسپس 

» عضله فلکسور پولیسیس لونگوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس 

» عضله پروناتور کوادراتوس 
» فلکسور کارپی اولناریس 
» عضله فلکسور کارپی رادیالیس 
» عضله پالماریس لونگوس 
» عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس 

» عضله اکستنسور ایندیسیس 
» عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی 
» عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس 
» عضله اکستنسور کارپی اولناریس 
» عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس 

» عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس  

» عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس 
» عضله اکستنسور پولیسیس برویس 

» عضله فلکسور پولیسیس برویس 

» عضله ابداکتور پولیسیس برویس 

» عضله اداکتور پولیسیس 

» عضله اپوننس پولیسیس

» سیستم پولی شست 

» عضله ابداکتور دیژیتی مینیمی 

» عضله فلکسور دیژیتی مینیمی 

» عضله اپوننس دیژیتی مینیمی 

» عضله پالماریس برویس 

» سیستم پولی (آناتومی دست) 

» عضلات لومبریکال 

» عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی) 

 

   عضلات اندام تحتانی

» عضله گلوتئوس ماگزیموس 

» عضله گلوتئوس مدیوس 
» عضله گلوتئوس مینیموس 

» شریان های ناحیه گلوتئال 

» عضله تنسور فاسیالاتا 
» اعصاب ناحیه گلوتئال 

» عضلات روتاتور کوچک مفصل هیپ

 »عضله پیریفورمیس (Piriformis muscle)

» عضله ابتوراتور خارجی 
» عضله ابتوراتور داخلی 
» عضله ژملوس تحتانی 
» عضله ژملوس فوقانی 

» مسیر عصب سیاتیک در گلوتئال 

» مثلت رانی 

» عضله ایلیوپسواس 
» عضله سارتوریوس 

» عضله اداکتور مگنوس 
» عضله اداکتور برویس 
» عضله اداکتور لونگوس 

/ 0 نظر / 96 بازدید